Skip to main content
Category

Publikacje

Wizualne aspekty komunikacji marki z klientami (na przykładzie marki Piwo Rewalskie)

By Publikacje

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022

Badanie przeprowadzone w Agenza na przełomie 2015 – 2022 r.

Firmy, działające w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu powinny efektywnie zarządzać komunikacją z klientami. Dzięki tej komunikacji będą w stanie uwzględniać aktualne potrzeby swoich odbiorców oraz kierunki ich zmian. Współczesne formy komunikacji firmy z klientami to zestaw różnorodnych działań. Jednym ze sposobów oddziaływania na klienta może być komunikacja wizualna. Celem artykułu jest ukazanie roli i wykorzystania komunikacji wizualnej jako skutecznego narzędzia komunikowania się marki z odbiorcami. Artykuł opracowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz przypadku firmy Piwo Rewalskie z Pogorzelicy. W artykule zaprezentowano wybrane narzędzia komunikacji wizualnej, jakie zastosowała marka w latach 2015–2022.

> Wydane elektroniczne

Pobierz publikacje.

Pobierz

Wpływ pracy zdalnej na efektywność pracy oraz rola managera projektu w zarządzaniu zespołem projektowym w czasie kryzysu

By Publikacje

IV Konferencja Naukowa „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa interdyscyplinarna” organizowana przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r. w Międzyzdrojach.

Tematyka konferencji:

  • Pedagogika pracy i ekonomika edukacji (edukacja zdalna, praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, efektywność kształcenia, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne, zarządzanie wiedzą);
  • Psychologia pracy;
  • Socjologia pracy;
  • Wartości w organizacji (etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne);
  • Nierówności społeczno-ekonomiczne (dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo);
  • Polityka rodzinna i społeczna (wartość pracy w mechanizmach życia zbiorowego, społeczne problemy i konflikty w miejscu zatrudnienia);
  • Ergonomia (ergonomia stanowiska pracy, ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna, warunki pracy i kultura)

Abastrak został wydany w monografii naukowej:

„Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji” pod red. dr hab. Marek Kunasz, prof. US

Badania przeprowadzone przez Agata Górska ORCID:0000-0001-5626-8928 w środowisku AGENZA

Problem badawczy:

W czasie Pandemii Covid19 w organizacjach pojawiło się wiele trudnych sytuacji, które wymagały od managerów przeprowadzenia skomplikowanych rozmów z pracownikami i przebudowy działających dotychczas standardów. Wyzwaniem dla kadry kierowniczej było budowanie współpracy w zespołach projektowych i pomiędzy nimi w pracy zdalnej lub hybrydowej, oraz odpowiednie motywowanie i reakcja na pojawiające się trudności. Czy praca zdalna w czasie Pandemii Covid 19 wymagała od menedżerów innych kompetencji? A jeśli tak, to jakich?W artykule autor poprzez badanie empiryczne na wybranej jednostce omawia wpływ pracy zdalnej i nienormowanego czasu pracy na efektywność pracy oraz opisuje rolę managera projektu w pracy zdalnej. W części wstępnej omówiono pojęcia pracy zdalnej, co workingu i nomadyzmu, natomiast w drugiej części artykułu zaprezentowano analizy i wnioski wywiadów osobistych (IDI) przeprowadzonych na potrzeby artykułu na przykładzie wybranej jednostki.

Pobierz publikacje.

Pobierz

Pobierz prezentacje.

Pobierz